Regulamin Międzywydziałowego Koła Naukowego Krótkofalowców

§1
Postanowienia ogólne

1.Nazwa Koła Naukowego: Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców.
2. Siedziba Koła: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
3. Teren działania Koła obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
Cele działalności

Celem Międzywydziałowego Koła Naukowego Krótkofalowców jest rozwój i ochrona służby amatorskiej i amatorskiej służby satelitarnej, zwanych krótkofalarstwem, a w szczególności:
1. wymiana doświadczeń w pracy na pasmach amatorskich,
2. popieranie eksperymentów i innowacji technicznych w zakresie analogowych i cyfrowych konstrukcji urządzeń radiowych,
3. współdziałanie z właściwymi instytucjami i władzami w zakresie przestrzegania Regulaminu Radiokomunikacyjnego,
4. współpraca i współdziałanie z właściwymi instytucjami w wypadku klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,
5. organizowanie działalności w zakresie sportów radioamatorskich,
6. prowadzenie działalności szkoleniowej.
Przez swą działalność Międzywydziałowe Kolo Naukowe Krótkofalowców propaguje również dobre imię Politechniki Gdańskiej.

§3
Program

1. Koło prowadzi działalność przez okres całego roku.
2. Członkowie Koła biorą udział w krajowych i w międzynarodowych zawodach radioamatorskich.
3. W założeniach Koła leży wymiana doświadczeń i informacji między pokrewnymi radioamatorami w kraju i za granicą.

§4
Członkostwo

1. Członkiem Międzywydziałowego Koła Naukowego Krótkofalowców może zostać każdy student Uczelni Wyższej, pracownik oraz absolwent Politechniki Gdańskiej.
2. Wnioski o przyjęcie w poczet członków Koła rozpatruje się na zebraniach.
3. Członek Koła może zostać skreślony z listy członków, jeżeli jego działalność jest niezgodna z obowiązującym prawem oraz z Regulaminem Koła. O skreśleniu z listy decyduje się na zebraniu członków większością 2/3 głosów.
4. Członek ma prawo:
    – uczestniczenia we wszystkich zebraniach Koła,
    – zgłaszania wniosków o przyjęcie osób trzecich do grona członków,
    – zgłaszania postulatów w sprawach związanych z działalnością Koła.
5. Członek ma obowiązek:
    – godnie reprezentować Koło na ewentualnych radach wydziału oraz w życiu uczelnianym i poza nim,
    – uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach Koła,
    – czynnie współuczestniczyć w działalności Koła.
6. Koło posiada opiekuna odpowiedzialnego przed władzami Politechniki Gdańskiej za działalność szkoleniową.

§5
Władza

1. Pracami Koła kieruje Prezes, który reprezentuje je na zewnątrz.
2. Stanowisko Prezesa może piastować tylko członek Koła do czasu ukończenia przez niego studiów lub odwołania z pełnionej funkcji.
3. Po ustąpieniu dotychczasowego Prezesa nowy Prezes wybierany jest spośród członków Koła zwykłą większością głosów. W ten sam sposób, tj. zwykłą większością głosów, wybierany jest pierwszy Prezes Koła.
4. Odwołanie Prezesa z powodu działań sprzecznych z celami Koła, lub z jakichkolwiek innych powodów uznanych za istotne przez członków Koła, dokonywane jest zwykłą większością głosów.

§6
Finanse

Koło uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich oraz z innych źródeł na zasadach określonych w ustawie z dn. 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.).

§7
Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy art. 158-161 ustawy z dn. 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.).